درخواست فیلم
تمامی فیلم ها با ژانر ترسناک
زبان اصلی
The Mist 2007
زبان اصلی
Life 2017
زبان اصلی
Mother! 2017
همراه نسخه دوبله فارسی
Get Out 2017
زبان اصلی
It 2017
زبان اصلی
Tell Me Your Name 2018
زبان اصلی
Aura 2018
زبان اصلی
Bad Samaritan 2018
زبان اصلی
Hellraiser: Judgment 2018
زبان اصلی
The Cloverfield Paradox 2018
زبان اصلی
Headgame 2018
زبان اصلی
Selfie from Hell 2018
زبان اصلی
Delirium 2018
زبان اصلی
Bad Apples 2018
زبان اصلی
Day of the Dead: Bloodline 2018
زبان اصلی
The Revenge of Robert the Doll 2018
زبان اصلی
Patient Zero 2018
زبان اصلی
Devils Tree: Rooted Evil 2018
زبان اصلی
The Redeeming 2018
زبان اصلی
Primal Rage 2018
زبان اصلی
Gonjiam: Haunted Asylum 2018
زبان اصلی
Pari 2018
زبان اصلی
Family Blood 2018
زبان اصلی
He is Out There 2018
زبان اصلی
Enter The Wild 2018
زبان اصلی
The Manor 2018
زبان اصلی
Boarding School 2018
زبان اصلی
Blood Fest 2018
زبان اصلی
Circus Kane 2017
زبان اصلی
Boogeyman 2005
زبان اصلی
Lake Placid: Legacy 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
Hereditary 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
Ghost Stories 2017
زبان اصلی
Summer of 84 2018
زبان اصلی
Slumber 2017
زبان اصلی
Welcome to Willits 2016
زبان اصلی
Boar 2017
زبان اصلی
Gogol. Viy 2018
زبان اصلی
Against the Night 2017
زبان اصلی
Slender Man 2018
زبان اصلی
Blood Punch 2014
زبان اصلی
Chrysalis 2014
زبان اصلی
The Secret of Marrowbone 2017
زبان اصلی
Ravenous 2017
زبان اصلی
Psycho 1960
همراه نسخه دوبله فارسی
Alien 1979
همراه نسخه دوبله فارسی
The Shining 1980
زبان اصلی
The Jurassic Games 2018
زبان اصلی
The End? 2017
زبان اصلی
The Skeptic 2009
زبان اصلی
The Dead 2010
زبان اصلی
Our House 2018
زبان اصلی
Another Soul 2018
زبان اصلی
Indigenous 2014
زبان اصلی
Before Someone Gets Hurt 2018
زبان اصلی
14 Cameras 2018
زبان اصلی
5th Passenger 2018
زبان اصلی
West of Hell 2018
زبان اصلی
Trench 11 2017
زبان اصلی
Inoperable 2017
زبان اصلی
Truth or Dare 2018
زبان اصلی
The Domestics 2018
زبان اصلی
Incident in a Ghostland 2018
زبان اصلی
Unsane 2018
زبان اصلی
The Rake 2018
زبان اصلی
Edge of Isolation 2018
زبان اصلی
Flight 666 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
The Strangers: Prey at Night 2018
زبان اصلی
1921 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
Winchester 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
Insidious: The Last Key 2018
زبان اصلی
Nightworld 2017
زبان اصلی
Sick for Toys 2018
زبان اصلی
The Lotus 2018
زبان اصلی
Stree 2018
زبان اصلی
Puppet Master: The Littlest Reich 2018
زبان اصلی
The Barn 2018
زبان اصلی
Mara 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
The Nun 2018
زبان اصلی
Slice 2017
همراه نسخه دوبله فارسی
Unfriended: Dark Web 2018
زبان اصلی
A Quiet Place 2018
زبان اصلی
The Bad Seed 2018
زبان اصلی
Heilstätten 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
The Thing 1982
همراه نسخه دوبله فارسی
Jigsaw 2017
همراه نسخه دوبله فارسی
Annabelle: Creation 2017
زبان اصلی
The Toybox 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
The First Purge 2018
زبان اصلی
Kaw 2007
زبان اصلی
You Shall Not Sleep 2018
زبان اصلی
Hell House LLC II: The Abaddon Hotel 2018
زبان اصلی
Mata Batin 2017
زبان اصلی
100 Bloody Acres 2012
زبان اصلی
3 2018
زبان اصلی
E-Demon 2018
زبان اصلی
Mandy 2018
زبان اصلی
The Depraved 2011
زبان اصلی
Sleep No More 2018
زبان اصلی
The Amityville Murders 2017
زبان اصلی
Await Further Instructions 2018
زبان اصلی
The Hollow Child 2017
زبان اصلی
Malevolent 2018
همراه نسخه دوبله فارسی
Ghost House 2017
زبان اصلی
Happy Death Day 2U 2019
زبان اصلی
Happy Death Day 2017